Wykorzystanie bezzwrotnej dotacji dla bezrobotnego; podjęcie działalności gospodarczej.

Przyznanie bezrobotnemu środków z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej odbywa się na podstawie umowy zawartej ze starostą. Taka umowa powinna w szczególności zobowiązywać bezrobotnego do wykorzystania środków z dotacji zgodnie z jej przeznaczeniem i powinna określać warunki jej wykorzystania co według nas powinno uwzględniać zwłaszcza sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli dla przykładu bezrobotny wykorzystał środki z dotacji na wyposażenie sklepu, to następnie powinien konsekwentnie prowadzić ten sklep – sklep powinien czynny w ustalonych godzinach. Nie powinna mieć miejsca sytuacja w której sklep cały czas stoi zamknięty a bezrobotny (aktualnie przedsiębiorca) sprzedaje towar mniej lub bardziej wyłącznie okazjonalnie poza sklepem, np. klientom biznesowym. Czyli np. w sytuacji kiedy bezrobotny zobowiązał się do prowadzenia sklepu spożywczego a sklep jest wciąż zamknięty i tylko co jakiś czas właściciel sklepu sprzedaje artykuły spożywcze np. restauracji. Nie wspominając o pracy na czarno zamiast w sklepie…

Jednak jak wspomniano wcześniej, umowa pomiędzy starostą a bezrobotnym powinna regulować tego rodzaju kwestie gdyż odnośne przepisy nie określają granicy wykorzystania środków z dotacji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Chodzi tu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz.U. 2005 r. Nr 236, poz. 2002) oraz o art. 46 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Bezwzględnie natomiast warunkiem wykorzystania dotacji jest między innymi prowadzenie działalności gospodarczej nie krócej niż przez okres 12 miesięcy oraz niepodejmowanie zatrudnienia w tym okresie. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykorzystania przyznanych środków, bezrobotny zobowiązany jest zwrócić je w całości wraz z odsetkami na pisemne wezwanie starosty, w terminie 30 dni od daty otrzymania takiego wezwania. W przeciwnym wypadku następuje dochodzenie zwrotu tych środków od bezrobotnego, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Czyli – postępowanie sądowe w celu uzyskania tytułu wykonawczego a następnie postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika.