Weryfikacja pod kątem wniosku o dotację a koszty uzyskania przychodu

Niejedna firma, która zleciła podmiotowi zewnętrznemu weryfikację w celu uzyskania dotacji unijnej, wypadła niekorzystnie, w związku z czym nie podjęto się przygotowywania odpowiedniego wniosku. Niejednemu w związku z tym nasuwa się pytanie o to, czy koszty tej weryfikacji stanowić będą koszt uzyskania przychodu. Otóż stosownie do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 14 ust. 2 pkt 2), przychodami z działalności gospodarczej są także dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (ustawa o podatku od osób prawnych z kolei zwalnia te ostatnie dotacje od podatku). Gdyby więc chodziło o dotację, która byłaby zwolniona od podatku lub nie podlegała opodatkowaniu, koszty weryfikacji dotyczące takiej dotacji nie mogłyby być uznane za koszty uzyskania przychodów.

W podobnym tonie wypowiedział się Urząd Skarbowy w Sierpcu w piśmie z dnia 23.06.2004 r. (sygn. ZF/415-216/04). W sprawie będącej przedmiotem zainteresowania urzędu, podatnik pytał o możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z opracowaniem wniosku o udzielenie dotacji z Funduszu Dotacji Inwestycyjnych ze środków Wspólnoty Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw na zakup środków trwałych podlegających amortyzacji. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, jednakże z uwagi na wyczerpanie środków, od spółka dotacji nie otrzymała. Zdaniem organu podatkowego, skoro dotacja była przeznaczona na zakup środków trwałych podlegających amortyzacji, a taka dotacja nie jest przychodem z działalności gospodarczej, to wydatki poniesione na jej pozyskanie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów z tego źródła. W pierwszym rzędzie należy zatem ustalić charakter dotacji, która miała być przyznana. Gdyby nawet jednak okazało się, że nie jest to dotacja zwolniona od podatku a jej otrzymanie jest przychodem z działalności gospodarczej, należy ocenić wydatki poniesione na weryfikację przez podmiot trzeci.

Ogólna zasada zaliczania danych wydatków do kosztów głosi, że kosztami uzyskania są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów (z wyłączeniami). Działania podatnika muszą być jednak racjonalne, zaś wydatki związane z przychodem w taki sposób, aby był on możliwy do uzyskania. Przychód nie musi być więc koniecznie osiągnięty, aby zaliczyć dany wydatek do kosztów jego uzyskania, ale przynajmniej mógł być możliwy do osiągnięcia. Gdyby więc np. podatnikowi były wcześniej znane warunki, jakie musiał spełniać, aby uzyskać dotację, i wiedząc że ich nie spełnia mimo wszystko zlecił opracowanie specjalnej weryfikacji, z pewnością koszty takiej weryfikacji nie mogą być kosztem podatkowym.