Prawo i warunki do ubiegania się o dotację na rozwój firmy od RIF

RIF to Regionalna Instytucja Finansowa której celem jest udzielanie pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom. Pomoc ta udzielana jest w formie zarówno doradztwa jak i w formie pomocy finansowej z wykorzystaniem Funduszu Pożyczkowego. Za pośrednictwem Regionalnych Instytucji Finansowych realizowane są krajowe i regionalne programy pomocy dla przedsiębiorstw w celu realizacji ich projektów. Zarządza nimi i koordynuje ich działania Państwowa Agencja Rozwoju Regionalnego. Prawo do ubiegania się o dotację dotyczy zarówno spółek jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą a wniosek o udzielenie pomocy należy złożyć do marszałka województwa przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Udzielenie beneficjentowi pomocy inwestycyjnej uzależnione jest od spełnienia kilku warunków. Przede wszystkim pod warunkiem, że zarejestrował firmę nie wcześniej niż trzy lata przed datą złożenia wniosku o przyznanie pomocy i jednocześnie pod warunkiem, że przynajmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał w danym roku średnio mniej ni ż 10 pracowników oraz roczny obrót firmy nie przekroczył równowartości 2 mln Euro. Pomoc na inwestycje może dotyczyć następujących rodzajów wydatków:
– na wytworzenie lub zakup środków trwałych ściśle powiązanych z realizacją projektu w ramach prowadzonej przez beneficjenta działalności gospodarczej a więc takich jak budynki oraz budowle wraz z ich wyposażeniem w postaci maszyn i urządzeń, aparatury technicznej, narzędzi,
– zakup niematerialnych oraz prawnych wartości jak zakup licencji, uzyskanie patentu,
– zakup środków transportu drogowego o ile beneficjent jest przedsiębiorcą spoza branży transportowej i przy jego zapewnieniu że środek transportu zakupiony przy pomocy środków z RIF będzie wykorzystywany dla celów służących realizacji projektu,
– zakup nieruchomości niezabudowanej służącej bezpośrednio realizacji projektu na który uzyskał wsparcie.