Firma a komornik – niesprawiedliwość społeczna

Każdy przedsiębiorca może być w relacjach komornikiem tak dłużnikiem jak i wierzycielem. W pierwszym przypadku czyli gdy jest dłużnikiem przeciwko któremu komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne, jest na poniekąd znacznie gorszej pozycji niż dłużnik który nie prowadzi działalności gospodarczej. Dlaczego tak jest? Dlatego, że osoby nieprowadzące działalności gospodarczej są ustawowo bardziej chronieni jako dłużnicy w postępowaniu egzekucyjnym. Po pierwsze, ich wynagrodzenie za pracę jest chronione przed egzekucją w zakresie minimalnej ustawowej pensji. Po drugie, także na rachunku bankowym ich środki są chronione w kwocie zbliżonej do wynagrodzenia minimalnego ustawowego i taka wolna kwota też przysługuje im w każdym miesiącu.

Przedsiębiorcy natomiast powyższe ochrony nie przysługują. Komornik może zabrać przedsiębiorcy – dłużnikowi cały dochód jaki ten w danym miesiącu wypracował, może zając wszystkie środki z jego rachunku firmowego. Istnienie tu jednak pewna furtka bezpieczeństwa dla przedsiębiorcy. Może on przelać środki z rachunku firmowego na rachunek osobisty a nawet na upartego używać rachunku osobistego jako rachunku firmowego, przeczytaj: Konto osobiste jako firmowe. Nic jednak nie poradzi na to, że komornik zajmie jego wierzytelności u kontrahentów od ma otrzymać zapłatę za wykonane usługi lub sprzedaż z odroczonym terminem zapłaty. Czy to jest sprawiedliwe, że osobie nieprowadzącej działalności gospodarczej przysługują ustawowe ochrony przed całkowitym pozbawieniem mienia a przedsiębiorcy takowe nie przysługują? Z pewnością nie jest to sprawiedliwe i rozumując w duchu a nie tylko w literze prawa trudno mieć do przedsiębiorców pretensje o to, że kombinują tak, aby komornik nie zabrał im wszystkiego co mają.

A przedsiębiorca jako wierzyciel? Nie przysługują mu żadne przywileje w porównaniu z wierzycielami egzekwującymi niebędącymi przedsiębiorcami. Przeciwnie nawet, bo wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za prace korzystają z pierwszeństwa w egzekucji przed takimi należnościami jak na przykład właśnie należności przedsiębiorców.