Dotacja z Urzędu Pracy na doposażenie firmy bezrobotnego

W świetle art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodu z działalności gospodarczej wchodzą również dotacje, dopłaty, subwencje i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane w celu pokrycia kosztów albo jako zwrot wydatków, poza przypadkami gdy przychody te są związane z zakupem, otrzymaniem, lub też z wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się amortyzacyjnych odpisów.
W świetle wyżej przytoczonej regulacji otrzymana dotacja z Urzędu Pracy na doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego w części przeznaczonej na zakup środka trwałego nie stanowi podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych gdyż nie jest zaliczana do przychodów z działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od części ich wartości odpowiadającej poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Formułując powyższy przepis, a w szczególności w zakresie wydatków które zwrócono podatnikowi w jakiejkolwiek formie, ustawodawca jednoznacznie wskazuje na obowiązek wyłączenia tej części poniesionych wydatków z podatkowych kosztów (tak: decyzja Izby Skarbowej w Olsztynie z dnia 8 lipca 2005 r., sygn. PBD/411-005-4/05). Dlatego też w przypadku zakupu środka trwałego, odpisy amortyzacyjne nie będą stanowić kosztu uzyskania przychodów, w części zwróconej podatnikowi z dofinansowania. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT podatek VAT od tej zwróconej części także nie będzie przedmiotem odliczenia w tym wypadku.