Audyt w firmie będącej kontrahentem beneficjenta dotacji

Jeżeli podmiot będący beneficjentem korzysta z pomocy w postaci środków pochodzących z programu SAPARD, wówczas instytucje lub urzędnicy europejscy mają prawo przeprowadzić audyt i kontrolę w podmiocie będącym kontrahentem (zwłaszcza dostawcą) beneficjenta dotacji. Albowiem zgodnie z art. 3 Między Wspólnotą Europejską a Polską (Monitor Polski z 2001 Nr 30, poz.502) unijni urzędnicy jak również uprawnieni ich przedstawiciele mają prawo dokonywać inspekcji oraz audytów „- projektów oraz beneficjentów, oraz- w szczególności w odniesieniu do weryfikacji ekonomicznej rzeczywistości ofert cenowych oraz pokwitowań, jak również certyfikatów pochodzenia, dostawców towarów oraz usług dla beneficjentów objętych pomocą finansową w ramach Programu.